Amaç

Amaç

Derneğin amacı,
 
  • Fizik ve fizik ile ilgili bilim dallarının gelişmesini, ilerlemesini ve yurt içinde yaygınlaşmasını sağlamak,
  • Her düzeydeki eğitim kurumlarında fiziğin yapısının ve çağdaş bilimsel düzeyinin gerektirdiği kapsam ve yöntemlerle, genel kültürün ve teknolojinin bir temel öğesi olan bu bilim dalını toplumumuza mal edip ona yararlı hale getirmeye katkıda bulunmak,
  • Ülkenin teknolojik ve iktisadi kalkınmasında fiziğin ve Türk fizikçilerinin katkılarının ve özgün araştırmalarının teşvik edilmesi, değerlendirilmesi ve arttırılması için uğraşmak,
  • Fizik dalında öğrenim görmüş kişiler arasında mesleki dayanışmayı sağlamaktır.
 
Dernek bu amaçların gerçekleşmesini sağlamak için,
 
  • Fiziğin geliştirilmesi, uygulanması ve öğretilmesi ile ilgili konferans, yaz okulu, seminer gibi toplantılar düzenler veya düzenleyen kuruluşları destekler.
  • Genel olarak fizik dalında ve seçilmiş özel fizik alanlarındaki gelişmeleri gözden geçirmek ve katkıları açığa çıkarmak üzere belirli aralıklarla bilimsel toplantılar düzenler veya düzenleyen kuruluşları destekler.
  • Fizik öğretimi ile ilgili programlar, uygulama ve değerlendirme yöntem ve her düzeyde fizik araştırmaları ile ilgili dergiler yayınlar veya bu dergileri yayınlayanlarla işbirliğine girer, fizik ve fen öğretiminde kullanılan ders araçları, pratik çalışma kılavuzları geliştirir, bunların üretim ve kullanımları için gerekli Kamu Kuruluşları ve özel kuruluşlarla işbirliğine girer.
  • Fizik öğrenimi gören yetenekli gençlere burslar, fizik araştırmalarına ve öğretimine katkıda bulunan her düzeyde öğretim ve araştırma elemanlarına ödüller verir.
  • Benzer amaçlarla kurulmuş ya da kurulacak olan ulusal, ve ilgili mercilerden izin alındıktan sonra da uluslararası derneklerle işbirliği yapar. Bu amaçlar doğrultusunda çalışan vakıflara üye olur ya da kuruluşlarına katkıda bulunur.
Ayrıca üyelerinin özlük hakları ve ülkenin temel sorunları hakkında topluma ışık tutmak, çözüm önerileri sunmak ve bir sivil toplum örgütü olarak demokrasinin ülkemizde tüm kurum ve kuralları ile yerleşmesi için gerekli alt yapının oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.
 
Ülkemizin çağdaş ve gelişmiş ülkeler arasında hak ettiği gerçek yerini alması ancak bilime ve bilimsel çalışmalara vereceği önem ve ivme ile kazanacağı yadsınamaz bir gerçektir. Bu bilinçle çalışan derneğimiz, uluslararası bilim arenasında ülkemizin en üst düzeyde temsil edilmesi için gerekli çalışmalar yapmaktadır. Bu amaçla, yakın çevremizdeki komşularımız ile Balkan Fizik Birliği (Balkan Physical Union, BPU ) içerisinde ve Avrupa’da Avrupa Fizik Derneği (European Physical Society, EPS ) ile ortak projeler gerçekleştirmeye çalışmaktadır.
 
Balkan ülkelerindeki fizik araştırmalarına ve etkinliklerine özel bir önem veren derneğimiz, bu ülkelerde siyasi olarak önemli konumlarda bulunmuş / bulunmakta olan değerli fizikçilerin bölge barışıyla birlikte bilim aracılığıyla ülkemiz ve bu ülkeler arasında sağlam ilişkiler kurulmasında bir köprü oluşturacağına inanmaktadır.